План діяльності на плановий та прогнозний періоди

 

 

 

 

 

                                                                                                       ЗАТВЕРДЖУЮ

 

Міський голова

 

Вижницької ТГ

 

                                                                                                                            ________________О.Г.Чепіль

 

                                              ”27” серпня 2020року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Л  А  Н

 

ОСНОВНИХ ПИТАНЬ ЕКОНОМІЧНОЇ І КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ  ФІНАНСОВОГО ВІДДІЛУ

 

ВИЖНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

НА 2021 РІК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Вижниця

 

 

 

 

 

 

 

З  М  І  С  Т

 

 

 

плану основних питань економічної і контрольної

 

роботи  фінансового відділу  на 2021 рік

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 1. Основні  питання  економічної і контрольної   роботи  Фінансового відділу  Вижницької міської ради.

 

 

 

  Розділ 2.  План підготовки питань  на виконком та сесії  Вижницької   ОТГ.

 

 

 

Розділ 3. Контроль за виконанням  Указів та доручень Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства фінансів України, розпоряджень та рішень Вижницької міської ради.

 

 

 
 

 

П Л А Н

 

 

 

основних питань економічної і контрольної

 

роботи  Фінансового відділу  Вижницької міської ради на 2021 рік

 

 

 

Розділ 1. Основні питання економічної і  контрольної роботи

 

 1.         Організація складання проекту міського  бюджету на 2021-2023рік :

 -                   Уточнити параметри, з урахуванням яких здійснюється горизонтальне вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів (обсягів надходжень податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток, чисельність населення)

 

-         До 15 жовтня 2020 року

 

     -     Надати інформації галузевим міністерствам щодо показників, з урахуванням яких здійснюються розрахунки обсягів міжбюджетних трансфертів, особливу увагу приділити звітності № ЗНЗ-1 «Звіт денного закладу загальної середньої освіти»

 

У термін визначений галузевими міністерствами

 

    -         Довести до головних розпорядників коштів (бюджетних установ)  міського бюджету особливості складання розрахунків до проєкту місцевого бюджету та прогнозні обсяги міжбюджетних трансфертів на плановий рік, надіслані Мінфіном

 

                                         Протягом п’яти днів з моменту отримання

 

    -         Підготовити пропозиції до проєкту державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів та надати їх Мінфіну і галузевим міністерствам

 

Протягом 10 днів з моменту отримання прогнозних  обсягів міжбюджтних трансфертів на плановий рік

 

    -  Довести до структурних підрозділів, бюджетних установ: 
1) прогнозні обсяги міжбюджетних трансфертів, враховані у проєкті державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України; 
2)   методики їх визначення;
3) організаційно-методологічні вимоги та інші показники щодо складання проєкту місцевих бюджетів

 

У одноденний термін з моменту отримання

 

 

    -   Довести до головних розпорядників коштів міського бюджету: 
1) прогнозні обсяги міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України; 
2) методики їх визначення;

3) інструкції з підготовки бюджетних запитів; 
4)граничні показники видатків міського бюджету; 
5) інструктивний лист щодо організаційних та інших вимог, яких зобов'язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів.

 

 

Протягом десяти днів з моменту отримання

 

- Провести детальний аналіз показників міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевому бюджету, розрахованих Міністерством фінансів України на 2021 рік  і, у разі виявлення розбіжностей показників взятих за основу при розрахунку трансфертів з наявними показниками, направити  Департаменту фінансів обласної державної адміністрації  відповідні обґрунтування і пропозиції

 

У пятиденний термін з моменту отримання

 -   Організувати роботу із розробки бюджетних запитів, при цьому:

 

1) забезпечити  неухильне дотримання вимог частини 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в повному обсязі потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами;

 2) оптимізувати витрати шляхом виключення з бюджетних запитів непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань розпорядника коштів;

 3) капітальні видатки та видатки на поточний ремонт приміщень, планувати, виходячи із пріоритетності та необхідності проведення таких робіт, за наявності локальних кошторисів по кожному об’єкту, в межах фінансових можливостей та лише за умови забезпечення стовідсоткової потреби в асигнуваннях по захищених статтях видатків;

 4) проєкт видатків за кожним кодом економічної класифікації видатків підтвердити детальними розрахунками та економічними обґрунтуваннями

 5) встановити персональну відповідальність за своєчасність, достовірність та змістовність поданих відділу фінансів та аудиту бюджетних запитів та розрахунків на 2021-2023 роки

 

 

 

Протягом  вересня- жовтня 2020 року

 

  -   Провести інвентаризацію бюджетних програм, які затверджені і діють, оптимізувати їх кількість, удосконалити критерії оцінки їх доцільності та результативності

 

Протягом  вересня- жовтня 2020 року

 

 

 

-    Подати  фінансовому відділу :

 

1) за установленими формами бюджетні запити на 2021 рік із застосуванням програмно-цільового методу формування місцевих бюджетів разом з необхідними вичерпними  обґрунтуваннями та пропозиціями;

 

2) переліки цільових програм і проєктів, затверджених в установленому порядку, які будуть реалізовуватись у 2021 році за рахунок коштів міського бюджету, та обсяги асигнувань, необхідних для їх виконання

 

 У  термін визначений міською  радою

 

 

 

-   Провести спільні наради з головними розпорядниками коштів міського бюджету з метою обговорення та погодження показників проєкту міського бюджету на 2021 рік в розрізі окремих галузей бюджетної сфери

 

За окремим графіком

 

 

 

-  Розглянути звернення громадських організацій та прийняти рішення щодо надання їм фінансової підтримки виключно на конкурсних засадах

 

До 01 листопада 2020 року

 

-  Здійснити аналіз бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників коштів міського бюджету, та прийняти рішення щодо включення їх до пропозиції проєкту міського бюджету

 

До 15 листопада 2020 року

 

 

 

-  Провести взаємоузгодження проєкту міського бюджету на 2021 рік з Програмою економічного і соціального розвитку Вижницької ОТГ  на  відповідний рік

 

До 01 грудня 2020 року

 

- Довести до виконавчого комітету: 
1) обсяги міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні; 
2) текстові статі проекту закону про державний бюджет, прийнятого у другому читанні

 

В одноденний термін з моменту  отримання з Міністерства  фінансів України

 

- Довести до головних розпорядників коштів міського  бюджету обсяги  міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні

 

В одноденний термін з моменту  отримання з Міністерства  фінансів України

 

 

 

-   Довести до виконавчого комітету міської ради  відповідні обсяги субвенцій на здійснення державних програм соціального захисту, додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я

 

В одноденний термін з моменту  отримання з Міністерства  фінансів України

 

 

 

 

 

-  Провести спільні наради із структурними підрозділами, бюджетними установами  з метою обговорення показників проєктів місцевих бюджетів на 2021 рік

 

Протягом жовтня- листопада 2020року

 

-   Підготовка проєкту рішення міської ради про міський бюджет з додатками згідно з типовою формою, затвердженою відповідним наказом Мінфіну, і матеріали, передбачені статтею 76 Бюджетного кодексу України, з пояснювальною запискою та подати їх на розгляд постійній комісії Вижницької міської  ради з питань планування бюджету і фінансів, соціально – економічного розвитку територіальної громади.

 

До 01 грудня 2020 року

 

- здійснити розподіл попередніх показників видатків місцевих бюджетів на 2021-2023 роки в розрізі установ міського бюджету;

 

До 01 грудня 2020 року

 

- забезпечити своєчасну і якісну підготовку бюджетного  запиту   на 2021-2023 роки  з відповідними аргументованими розрахунками по загальному та спеціальному фондах, їх перевірку та доцільності включення до проекту міського  бюджету на 2021рік в ПРОГРАМІ LOGICA за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, показники доходів, фінансування, видатків, повернення та надання кредитів за попередній та поточний  бюджетні  періоди  по кодах класифікації доходів  бюджету, класифікації фінансування  бюджету  за типом  боргового  зобов’язання, економічної  класифікації видатків бюджету та  класифікації  кредитування  бюджету  з урахуванням  змін, внесених до відповідної  бюджетної  класифікації  з відповідними результативними показниками по кожній бюджетній програмі за   попередній, поточний , на плановий та наступні за плановим два  бюджетні періоди;

 

                                                                                            До 15 грудня 2020 року

 

-Відповідно до Бюджетного кодексу України, пункту 11 частини 6, частини 7 статті 55  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2015року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», на підставі рішення  Вижницької  міської ради "Про  бюджет Вижницької міської  територіальної  громади  на 2021 рік" відправити на перевірку органом вищого рівня паспорти бюджетних  програм Вижницької міської ради на 2021 рік за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів  в ПРОГРАМІ LOGICA  з отриманням відмітки про затвердження

 

До кінця грудня 2020 року

 

-            підготовити прогноз міського бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди у відповідності до ст.21 Бюджетного кодексу України , інформацію про хід виконання міського бюджету в 2020 році та подати на розгляд постійній комісія з питань планування бюджету і фінансів, соціально-економічного розвитку територіальної громади  на 2021-2023 роки.

 

-  Забезпечити схвалення проєкту рішення сесії міської ради про міський бюджет

 

У трьохденний термін з моменту отримання

 

 

 

-   Винести проєкт міського бюджету на 2021 рік на обговорення громадської ради при Вижницькій міській раді

 

До 15 грудня 2020 року

 

 

 

-   Направити схвалений проєкт рішення сесії  міської ради про міський  бюджет до Департаменту фінансів Чернівецької ОДА

 

У трьохденний термін з моменту схвалення міською радою

 

 

 

-  Забезпечити розміщення бюджетних запитів Вижницької міської ради на 2021-2023 роки на офіційних сайтах або оприлюднення їх в інший спосіб

 

До 01 грудня 2020 року

 

- Забезпечити розміщення  та відпралення  бюджетних запитів на 2021-2023 роки в ПРОГРАМІ LOGICA на перевірку органом вищого рівня, з відповідними розрахунковими показниками  обсягів витрат, якості та ефективності   за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів з отиманням відмітки про затверження                                                          

 

 До кінця грудня 2020 року

 

 

 

 

 

-  Здійснити оприлюднення проєкту рішення сесії міської ради про  міський бюджет, схваленого Вижницькою міською радою

 

До 24 грудня 2020 року

 

 

 

-  У разі потреби доопрацювати проєкт рішення сесії міської ради про міський бюджет з урахуванням показників обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, прийнятому Верховною Радою України у другому читанні

 

                                    У трьохденний термін з моменту отримання  показників

 

 

 

- Забезпечити супровід розгляду проєкту рішення про міський бюджет у Вижницькій міській раді

 

У терміни, визначені  міською радою

 

-  Опублікувати рішення сесії міської  ради «Про міський бюджет на 2021 рік» у газеті

 

У десятиденний термін з моменту  прийняття

 

 

 

   -Складання розпису доходів і видатків міського бюджету з помісячним розподілом на 2021 рік та подання його управлінню Державної казначейської служби України в  Вижницькому районі Чернівецької області.

 

 

 

 

Фінансовий Відділ

 (у місячний термін після затвердження          міського бюджету)

 

-Організація затвердження міського  бюджету у відповідності до чинного законодавства.

 

 

 

 

Фінансовий Відділ

 у терміни визначені  Бюджетним кодексом України )

 

- Зведення міського бюджету на 2021 рік та планової мережі штатів і контингентів бюджетних установ. Підготовка пояснювальної записки та додатків та подання Департаменту фінансів ОДА у визначені терміни.

 

 

 

 

Фінансовий Відділ

 (лютий – березень 2021 року)

 

 

- Опрацювання  річного звіту про виконання міського  бюджету  за 2020 рік, складання та подання до Департаменту фінансів облдержадміністрації звіту по мережі, штатах і контингентах бюджетних  установ, що фінансуються з міського  бюджету,   пояснювальної записки до звіту про виконання міського  бюджету громади  за 2020 рік з додатками.

 

                                                                                 Фінансовий Відділ

 

                 ( січень  2021  рік )   

 

                

 

- Опрацювання місячних та квартальних звітів про виконання міського бюджету громади у 2020 році. Підготовка інформації та пропозицій .

 

 

 Фінансовий відділ

 (за квартальними планами)

 

- Провести  розрахунки ефективності паспортів бюджетних програм,узагальнити  результати аналізу ефективності бюджетних програм Вижницької ОТГ за 2020рік

 

                                                                                       Фінансовий відділ

 

                                                                                   ( січень 2021 рік )

 

                                                                                     

 

- Проведення аналізу виконання міського бюджетів та внесення необхідних пропозицій щодо наповнення доходної частини та  ефективного і раціонального використання коштів для подання міському голові та виконавчому комітету міської ради.

 

 

 

 

    Фінансовий відділ

   (щомісячно, щоквартально)

 

- Здійснення аналізу стану заборгованості з виплат заробітної плати та інших соціальних виплат та підготовка відповідної інформації Департаменту фінансів ОДА.

 

 

 

 

 

 

Фінансовий відділ (липень-жовтень)

 

 

- Підготовка та подання Департаменту фінансів Чернівецької облдержадміністрації щомісячних інформацій про стан дебіторської та кредиторської заборгованості по установах, що фінансуються з міського бюджету. Проведення щомісячного аналізу стану заборгованості по загальному та спеціальному фондах, та вжиття заходів впливу.

 

 

 

 

Фінансовий  відділ  (щомісячно)

 

 

- Забезпечення моніторингу та подання Департаменту фінансів Чернівецької облдержадміністрації  інформації щодо розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках банківських установ.

 

 

Фінансовий  відділ (протягом 2021 року)

 

 

ідготовка матеріалів  про виконання міського бюджету за I квартал, I півріччя, 9 місяців 2021  року та за 2021 рік на розгляд  виконкому та сесії міської ради.

 

 

 

 

Фінансовий відділ (протягом 2021року)

 

 

-Моніторинг надходження та використання трансфертів з Державного бюджету міському бюджету.

 

 

 

 

 

 

Фінансовий відділ (щомісячно)

 

 

-Підготовка матеріалів в частині: трансфертів та дотацій, отриманих з Державного бюджету; залишків коштів на «котлових», особових та реєстраційних рахунках; залишків коштів на депозитних рахунках у банках; кредиторської заборгованості (в т.ч. простроченої) загального фонду по громаді  на 1-е число кожного місяця.

 

 

 

 

 

 

Фінансовий  відділ (щомісячно)

 

 

-Підготовка аналітичних матеріалів щодо виконання видаткової частини міського бюджету  в розрізі галузей (по функціональних та економічних кодах видатків) в текстовому та табличному варіанті та підготовка матеріалів з відповідними пропозиціями міського голові.

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансовий  відділ  (щомісячно)

 

 

 

-Здійснення аналізу надходження доходів до міського бюджету громади  в розрізі платежів, органів стягнення та адміністративно-територіальних одиниць громади Підготовка доповідних, пояснювальних записок, необхідних пропозицій на розгляд міського голови.

 

 

 

 

 

 

Фінансовий  відділ (щомісячно)

   

 

-Підготовка офіційних висновків про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду міського  бюджету, вільних залишків бюджетних коштів.

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансовий  відділ (протягом 2021 року )

 

- Організація контролю по обміну даних між:

 

- Департаментом фінансів Чернівецької райдержадміністрації і відділом фінансів та аудиту  (на підставі наказу Міністерства фінансів України № 343 від 04.03.2008 „Про затвердження Порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів України та місцевими фінансовими органами”);

 

- місцевим фінансовим органом і управлінням Державної казначейської служби України у районі (на підставі наказу № 373 від 11.03.2008 „Про затвердження формату та регламенту обміну інформацією між місцевими фінансовими органами та територіальними органами Державного казначейства України”). 

 

 

 

 

 

Фінансовий  відділ (протягом року)

 

-Організація роботи та здійснення контролю щодо проведення розрахунків за   спожиті   енергоносії   та   житлово-комунальні   послуги,   тверде    паливо   з наданих пільг і субсидій населенню та компенсаційних виплатах за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

 

 

 

 

        Фінансовий  відділ (протягом року)

 

 

-Здійснення аналізу щодо використання коштів на проведення дорожніх робіт та природоохоронних заходів за рахунок коштів, що надходять відповідно до  дорожнього фонду  та  фонду охорони навколишнього природного середовища міського бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансовий  відділ (протягом року)

 

- Організація роботи  по дотриманню чинного законодавства з питань використання коштів, які надходять до місцевого  бюджету від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

 

 

 

 

 

 

Фінансовий  відділ (протягом року)

 

 

-Проведення аналізу попереднього комплектування шкільної мережі на 2021-2022 навчальний рік, підготовка інформації та пропозицій  із зазначеного питання міському голові.

 

 

 

 

 

 

Фінансовий  відділ

(вересень-жовтень )

 

-Моніторинг стану за забезпеченням своєчасної виплати відпускних педагогічним працівникам, технічного персоналу , працівникам всіх бюджетних установ міської ради  та проведенням розрахунків по оздоровленню дітей в літній період.

 

 

 

 

Фінансовий  відділ (червень-вересень)

 

 

-Підготовка Інструкції про складання бюджетного  запиту. Організація роботи по складанню бюджетних пропозицій та бюджетних  на 2022 рік.

 

 

 

 

 Фінансовий  відділ

 (вересень-грудень )

 

-Складання  річного фінансового звіту, пояснювальної  записки до річного фінансового звіту та подання його управлінню Державної казначейської служби у Вижницькому районі Чернівецькій області та Департаменту фінансів Чернівецької облдержадміністрації.   

 

 

 

 

 

-Складання прогнозу міського бюджету на 2022-2024 роки.

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 Фінансовий  відділ

 (січень-лютий 2021 року)

 

 

- Про стан проведення розрахунків за спожиті енергоносії та комунальні послуги установами, які фінансуються  за рахунок коштів міського бюджету;

 

- про стан розрахунків місцевих бюджетів по  пільгах на послуги зв’язку, компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян та інших пільгах, передбачених чинним законодавством;

 

 

 

Розділ 2.  План підготовки питань  на виконком та сесії Вижницької ОТГ

 

-Про підсумки виконання міського  бюджету  Вижницької ОТГ  за 2020 рік та завдання по їх виконанню  у 2021 році.

 

 

Фінансовий  відділ

 (лютий 2021

року)

 

ро виконання міського бюджету  Вижницької ОТГ  за I  квартал 2021 року.

 

 

 

 

Фінансовий  відділ

 (квітень  2021 року)

 

-Про виконання міського бюджету Вижницької ОТГ  за I півріччя 2021 року.

 

 

Фінансовий  відділ

 ( липень 2021 року )

 

 

 

-Про виконання міського бюджету  за 9 місяців 2021 року.

 

 

 

 

Фінансовий  відділ

 (жовтень 2020 року)

 

 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 3. Контроль за виконанням  Указів та доручень Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства фінансів України, розпоряджень та рішень сесій Вижницької ОТГ

 

         

 

-Рішення   сесії  „Про  міський   бюджет  на  2021 рік”.

 

 

Фінансовий відділ  (протягом 2021року)

 

-Організація  контролю  за  виконанням  Закону  України „Про Державний  бюджет  України   на  2020  рік”  в частині місцевих бюджетів.

 

 

 

 

Фінансовий відділ  (протягом 2021 року)

 

-Організація контролю за виконанням постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228„Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ” із змінами  і доповненнями установами, що фінансуються  з міського бюджету .

 

 

 

 

Фінансовий відділ  (протягом  2021року)

 

-Організація контролю за виконанням постанов Кабінету Міністрів України з питань структури, граничної чисельності органів виконавчої влади.

 

 

 

 

Фінансовий відділ    (протягом  2021 року)

 

-Здійснення контролю за виконанням Указів та доручень Президента України, постанов Уряду, рішень сесії міської  ради та інших нормативних документів з питань, що стосуються компетенції фінансового відділу.

 

 

 

 

 

 

 

Начальник  фінансового відділу

 

Вижницької міської ради  _______________________Олена  ЗАГУЛ